Studie och yrkesvägledarutbildning göteborg


studie och yrkesvägledarutbildning göteborg

som anknyts till den eller de kurser som genomförs. Termin fem startar med kursen Ledarskap och förändringsarbete (kurs 10) som riktas mot vägledarens konsultativa roll i olika sammanhang inom och utanför utbildningssystemet. Begreppen omställning och rehabilitering behandlas utifrån olika perspektiv och de studerande genomför uppgifter inom verksamhetsområden med koppling till begreppen ovan. Utbildningen inleds med en kurs där det ges breda översikter av vägledningens utveckling och dess teoretiska fundament.

Sti test göteborg, Flyg från göteborg till reykjavik,

När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Intresse: "studie- och yrkesvägledare Ort: Göteborg. Utbildningsplan Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018 Programkod: lgsyl version 9,1 Engelsk benämning: Bachelor of Arts in Study and Career Guidance Undervisningsspråk: Svenska och engelska Inrättandedatum: Fastställandedatum: 07 februari 2017 Beslutande instans: Fakulteten för lärande och samhälle Gäller från: 03 september 2018 Ersätter utbildningsplan fastställd. Examensarbetet (kurs 14) skall anknyta till studie - och yrkesvägledningsområdet. Utdrag ur Högskoleförordningen 2008:944: Kunskap och förståelse För studie - och yrkesvägledarexamen skall studenten: - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, - visa insikt. Färdighet och förmåga För studie - och yrkesvägledarexamen skall studenten: - visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet, - visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie - och yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov. Som inledning till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genomförs ett fältarbete som utmynnar i en skriftlig rapport. Studera vid basorten Varberg Du kan välja att läsa studie - och yrkesvägledarutbildningen från basorten Varberg. Undervisningen kring såväl vägledningsteori och vägledningsmetodik samt karriärutvecklingsteori har byggts upp stegvis för att studerande skall förstå och utveckla sina kunskaper och färdigheter med en god grad av progression. Examen Studie - och yrkesvägledarexamen. Under kurs 1 genomförs även grundläggande kommunikationsövningar och litteratur studeras i anslutning till dessa. I utbildningen behandlas teoribildning inom psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap.

studie och yrkesvägledarutbildning göteborg


Sitemap