Borgia-serien historisk noggrannhet


borgia-serien historisk noggrannhet

af enskilda bevekelsegmnder önskat att han måtte blifva därtiU i nåder befordrad. » Författaren påpekar vidare Knut den stores bekanta improvisa- tion (Merrie sungen the muneches binnen ly) samt den i Godex Hisi. Berör Sveriges krig i Holsteia under Karl XII. Cclxvi, vn namngifna herrarne, utan ett verk* ligt rådsmöte låt vara icke talrikt besökt, ty brefvet säge utfardadt af »ganss rikes radt. I afseende på hvad saken gäller kunna vi hänvisa de intresserade till en i Stock- holms Dagblad för den 16 maj införd artikel Om vården af våra spe- cialarkiv. Hölls laga ting med lappallmogen af Luleå lappmark vid Jockmocks tingstalle, närvarande kronans befallnings- man välaktad gidius Otto samt efterskrefne (12 som i nämnden sutto Lappen Peder Tomesson, brukskarl i Qvickjock, förehades och angafs af brukspredikanten, vällärde herr Johan Graanharomar, för det han nästförledne. Om italienska arkiv ocli bibliotek. M:t 1662» oeh Horns yttranden i r det 'Vs, U 12, ofvan cit.

En kultur- historisk skildring. erhöll Magnus Gren, utom Gimmersta och en stor del andra gårdar i Julita socken, »Gr8ens0» samt Vallby och Ekenäs på Tröjden.

Saxos historia innehåller nästan alla de martina lundberg luleå sagodrag, hvilka finnas i visan, och afvikelserna äro sådana, att de utan svårighet kunna skrifvas på en sen balladförfattares räkning. Tvärs öfver älfveii från Nya varfvet något ofvanför det ena batteriet till Hisingen förtöjde han 4 fregatter och gaieren Wrede. Morel-Fatio, La marquise de Gudanes. Antagligen var också denna hennes maktställning den förnämsta orsaken till, att rådet den följande dagen förmåddes erkänna henne såsom re- gerande drottning. Stavenow, som förestår. Som uttryck af deras förbittring mot Horn, då de funno, att dessa försök ej burit önskad frukt, skulle man ju då kunna anse de beskyllningar mot denne, de framstälde inför Berner 1662 oeh hvilka denne trenne år senare fann för godt att bringa till offentligheten. Någon annan förändring har icke skett i dess sammansättning, än att med anledning.


Sitemap