Göteborgs stad semesterersättning


göteborgs stad semesterersättning

datorutrustningen som togs av en av arbetstagarna så trodde denne att utrustningen var kasserad och att han ville pröva om den gick att använda i fikarummet. På en arbetsplats fanns 9 sbaf-medlemmar som av ombudsmän från seko och från sbaf avdelning 1 blev uppmanade att inte arbeta. Förbundets talan avslogs och förbundet fick ersätta Region Skåne för dess rättegångskostnader. AD framhöll att arbetstagare som står utanför en konflikt har rätt att vara neutrala och av den anledningen inte utföra konfliktsmittat arbete. Enligt bolaget hade dessa tre tagit godis olovligt från fabrikens lager. AD 110/2006 Tillräckliga kvalifikationer för omplacering Fackförbundet sktf./. Tingsrätten fann vid en helhetsbedömning att marockanska staten inte skulle ha rätt att underlåta att svara vid svensk domstol p g a immunitet. Därför hävdade de att det inte förelegat saklig grund för uppsägning.

göteborgs stad semesterersättning

När det gäller frågan om den löneändring som gjordes fann AD att det var fråga om en uppsåtligt vidtagen kvittning i strid med lagen. Svenska kyrkan En arbetstagare anställd som präst hos Svenska kyrkan har sedan år 1992 lidit av allergi mot i huvudsak födoämnen. AD fann alltså att brott mot turordningsreglerna skett. Enligt tingsrätten hade tandhygienisten uppträtt "medvetet illojalt" och gjort sig skyldig till ett "allvarligt åsidosättande" av patientsekretessen. Förbundet hävdade att det inte förelegat någon arbetsbrist och yrkade därför allmänt skadestånd för brott mot LAS 7 och LAS. Samorganisationen yrkade också allmänt skadestånd till arbetstagaren. Svenska kyrkan beslutade dock att arbetstagaren inte kunde komma i fråga för anställning p g a den hälsorisk som hans allergi medförde.


Sitemap